Regulamin przewozów

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej

Ul. Kolejowa 4

75-108 Koszalin

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierzą Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej (TKKW), zwany dalej Regulaminem, ma zastosowanie do linii na których przewozy organizuje TKKW

2.Objaśnienia określeń i skrótów

2.1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Strona internetowa – waskotorowka.koszalin.pl

b) Przewoźnik – Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej (TKKW), ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin, NIP 669-240-99-77, REGON 320118290, KRS 0000244589

c) KKW – Koszalińska Kolej Wąskotorowa

d) dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – odpowiedni dokument

e) bilet – bilet na przejazd lub bilet na przewóz roweru lub psa, stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu

f) dokument przewozu – bilet na przejazd / przewóz

g) kontrola pociągu – osoby upoważnione przez TKKW m.in. do kontroli dokumentów przewozu i dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów oraz sprzedaży i legalizacji biletów, zamieszczania poświadczeń i adnotacji na biletach, a także czuwania nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i porządku w pociągu,

h) obsługa pociągu – pracownicy drużyny konduktorskiej (kierownik pociągu, konduktor) m.in. upoważnieni do kontroli dokumentów przewozu i dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów oraz sprzedaży i legalizacji biletów, zamieszczania poświadczeń i adnotacji na biletach, a także czuwania nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i porządku w pociągu,

i) stacja / przystanek osobowy – miejsce zatrzymania pociągów, w którym rozkład jazdy przewiduje wsiadanie lub wysiadanie podróżnych

3. Ogłaszanie, nabywanie i udostępnianie Regulaminu

3.1 Wprowadzenie Regulaminu oraz zmiany treści tego wydawnictwa TKKW podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

3.2 Z postanowieniami regulaminu można zapoznać się : w siedzibie TKKW

4. Przepisy porządkowe

4.1 Osoby korzystające z przejazdu pojazdami uruchamianymi przez TKKW  są zobowiązane:

a) do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. Nr 264, poz. 2637),

b) podporządkować się wskazaniom obsługi pociągu, które związane są z bezpieczeństwem przewozu

4.2 zabronione jest:

a) niszczenie, zanieczyszczanie i zaśmiecanie;

b) wchodzenie bez zgody przewoźnika do pociągów niedostępnych dla ogółu podróżnych, a w szczególności do taboru znajdującego się na torach postojowych;

c) wchodzenie osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamianie tych pojazdów;

d) nieuzasadnione unieruchamianie lub zatrzymywanie pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego (bezpieczeństwa);

e) wsiadanie i wysiadanie po sygnale odjazdu, podczas jazdy;

f) zajmowanie miejsc w pociągach przed podstawieniem ich na tor przy peronie odjazdowym;

g) wyrzucanie przedmiotów z pociągów na zewnątrz;

h) dokonywanie zmian oznaczeń pojazdów / pomieszczeń w wagonach;

i) zamalowywanie pociągów i innych pojazdów kolejowych (m. in. graffiti);

j) umieszczanie i usuwanie napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody TKKW.

k) dokonywanie czynności grożących wywołaniem pożaru;

l) wnoszenie i przewożenie rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów;

m) pozostawianie zwierząt bez dozoru oraz wprowadzanie psów bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia;
n) umieszczanie na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
o) palenie tytoniu w pojazdach szynowych eksploatowanych przez przewoźnika;
p) wnoszenie i zażywanie środków odurzających;
r) sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, dozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych w wagonie barowym tylko i wyłącznie zakupionych u obsługi gastronomicznej wagonu;
s) żebranie;
t) zakłócanie krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób korzystających z usług kolei;
u) podczas jazdy:
– wychylanie się z okien, wychylania się po za obrys wagonów otwartych
– otwieranie zewnętrznych drzwi pociągu,
– przebywanie na stopniach wagonu i pomostach,
w) korzystanie z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju pociągu na stacjach i przystankach;
y) pozostawanie w wagonach po przybyciu pociągu do stacji końcowej.

4.3  W przypadku:

1) naruszenia przepisów porządkowych – właściwe organa uprawnione są do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych;
2) zatrzymania pociągu bez uzasadnionej przyczyny – kierownik pociągu/konduktor lub osoba upoważniona do kontroli dokumentów przewozu pobiera opłatę ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005r., a w razie odmowy opłacenia należności – wystawia na tę okoliczność wezwanie do zapłaty.

4.4. Osoby:
a) zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pociągu;
b) uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

4.4. Podróżnemu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku częściowego niewykorzystania biletu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia, po potrąceniu 15% odstępnego, na zasadach określonych punkcie 13 Regulaminu.

4.5. W grupowym przewozie osób nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych należy do obowiązków organizatora. Za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika solidarną odpowiedzialność ponoszą organizator i uczestnik.

5. Rodzaje dokumentów przewozu

5.1 TKKW wydają następujące rodzaje dokumentów przewozu :

1) bilety na przejazd osób:
a) jednorazowe w określonej relacji,
b) miesięczne odcinkowe imienne,

2) bilety na przewóz:
a) roweru – przewóz bezpłatny
b) bagażu ręcznego lub psa – przewóz bezpłatny
3) wezwania do zapłaty, wraz z formularzem przekazu na wpłatę, zawierającym pouczenie o zasadach składania reklamacji,
4) poświadczenia o zgłoszeniu braku ważnego biletu.

6. Informacje na biletach

6.1. Bilet na przejazd jednorazowy musi zawierać następujące informacje:
1) nazwę sprzedawcy;
2) oznaczenie przewoźnika- TKKW;
3) relację przejazdu (nazwa stacji wyjazdu i stacji przeznaczenia);
4) kategorię pociągu (osobowy) i klasę wagonu (druga);
5) rodzaj zastosowanej taryfy („N”- normalna, „U”- ulgowa, z podaniem wymiaru ulgi);
6) opłatę za przejazd (cena brutto);
7) stawkę i kwotę podatku od towarów i usług (PTU);
8) datę wydania;
9) datę wyjazdu;
10) termin ważności;
11) NIP wystawcy;
12) numer i serię biletu.

6.2. Oprócz danych wymienionych w ust.1, bilet może odpowiednio zawierać:
1) oznaczenie rodzaju (nazwa handlowa oferty);
2) odległość taryfową przejazdu;
3) odcinek lub obszar, na którym uprawnia do przejazdu;
4) dodatkowe informacje o warunkach oferty;
5) wyciąg z postanowień taryfowych;
6) godzinę wydania biletu;
7) liczbę osób;
8) określenie drogi przejazdu;
9) oznaczenie kasy wydania;
10) numer identyfikacyjny kierownika pociągu lub osoby upoważnionej do kontroli;
11) inne informacje dotyczące przewozu.

6.3. Bilet imienny odcinkowy miesięczny powinien zawierać co najmniej:
1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – 8, 10 – 12 oraz w ust. 2 pkt. 2, 3 i 9;
2) imię i nazwisko właściciela biletu imiennego, a także numer dokumentu poświadczającego tożsamość tej osoby (numer dokumentu wpisywany w sposób trwały przez podróżnego przed rozpoczęciem przejazdów);
3) inne informacje dotyczące przewozu.

6.4. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 – 2, bilet na przewóz musi zawierać odpowiednio zapis w brzmieniu:
1) bilet na przewóz roweru pod opieką podróżnego „ważny z biletem nr….”;
2) bilet na przewóz bagażu ręcznego pod opieką podróżnego „ważny z biletem nr…..”.

7. Terminy ważności biletów

7.1. Termin ważności biletów:
1) jednorazowych na przejazd w określonej relacji wynosi – 1 dzień. Dzień liczy się od godziny 0:01 do 24:00;
2) wg ofert specjalnych – określony jest w postanowieniach szczególnych tych ofert podawanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty;
3) na przejazdy wielokrotne tj. odcinkowych miesięcznych ważny jest na czas zawarcia umowy;
4) na przewóz:
a) roweru,
b) psa i bagażu pod opieką podróżnego, ważny jest jeden dzień, wskazy przez podróżnego w ramach ważności biletu na przejazd do którego został wydany.

7.2. Termin ważności/wyjazdu jest nadrukowany lub oznaczony na bilecie. Na biletach wydanych manualnie za pomocą odręcznego zapisu.

7.3. Na biletach wydawanych w godzinach 23:01 do 24:00, rozpoczęcie terminu ważności oznacza się:
1) w kasie biletowej – datą dnia następnego tj. rozpoczęcie terminu wyjazdu 0:01,
2) w pociągu – faktyczną datą wyjazdu.

7.4. Podróż należy ukończyć do godziny 24:00 ostatniego dnia terminu ważności biletu, o ile warunki stosowania danej oferty nie stanowią inaczej

7.5. Jeżeli ukończeniu podróży w terminie ważności biletu przeszkodziło opóźnienie pociągu zdążającego do stacji przeznaczenia, podróżny może opóźnionym pociągiem dojechać do stacji docelowej po upływie terminu ważności biletu.

8. Zasady organizacji sprzedaży dokumentów przewozu.

8.1. W pociągu u obsługi pociągu można nabyć wszystkie rodzaje biletów dostępne na przejazdy pociągami TKKW.

8.2. Na stronie internetowej waskotorowka.koszalin.pl oraz na stronie www.epodroznik.pl można nabyć wyłącznie bilety jednorazowe w jedną stronę, bilety jednorazowe w dwie strony lub bilety rodzinne.

8.3. Podróżny wybierający się podróż pociągiem TKKW bez ważnego dokumentu przewozu zobowiązany jest do zajęcia miejsca w wagonie i zgłoszenie obsłudze pociągu chęci nabycia dokumentu przewozu.

8.4. Nabywca biletu na przejazd wskazuje:

a) datę wyjazdu lub pierwszy dzień ważności biletu

b) rodzaj biletu lub oferty, z której zamierza skorzystać (np. bilet miesięczny)

c) relację przejazdu (od stacji … do stacji … )

d) liczbę osób (z opłatą normalną lub ulgową oraz wymiar ulgi) Na żądanie podróżnego udziela się informacji o warunkach odobycia najszybszej podróży oraz warunkach najniższych opłat za przejazd / przewóz.

8.5. Przy zakupie biletu ulgowego w pociągu, podróży zobowiązany jest okazać ważny dokumenty poświadczający prawo do ulgi.

 8.6. Bilety na pociągi uruchamiane przez przewoźnika można nabyć w przedsprzedaży do 90 dni naprzód, według cen obowiązujących w dniu zawarcia umowy przewozu.

8.7. Należności za przejazd / przewóz oraz inne należności wynikające z umowy przewozu są przyjmowane w walucie PLN – złotych.

8.8. Opłaty za zakup biletu na przejazd lub przewóz, w pociągu uiszcza się wyłącznie w gotówce.

8.9. Podróżny może otrzymać na życzenie fakturę VAT na podstawie wniosku o wydanie faktury, który można złożyć bezpośrednio u obsługi pociągu lub drogą korespondencyjną na adres siedziby przewoźnika.

Rozdział 2.

Ogólne zasady odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt

9. Wyznaczanie, zajmowanie i korzystanie z miejsc do siedzenia.

9.1. W pociągach przewoźnika wyznacza się miejsca dla:

 a) osób z dziećmi w wieku do lat 4 i kobiet w ciąży – dwa miejsca w pobliżu drzwi wejściowych do wagonu

b) osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – jedno miejsce w pobliżu drzwi wejściowych do wagonu. Wyznaczone miejsca oznacza się piktogramami.

9.2. Przewoźnik ma prawo do wyznaczenia miejsc dla obsługi pociągu, jeśli zajdzie taka konieczność – dwa miejsca w składzie pociągu.

9.3. Podróżny ma prawo zając wolne miejsce tylko dla siebie i dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może okazać.

9.4. Wyznaczone miejsca niezajęte przez osoby, o których mowa w ust. 1 mogą być zajmowane przez innych podróżnych, ale tylko do czasu zgłoszenia się osoby uprawnionej.

9.5. Nie wolno zajmować miejsca już zajętego przez inną osobę, jeżeli dowód zajęcia jest widoczny. Podróżny, który opuszcza miejsce, nie zająwszy go wyraźnie, traci do niego prawo. Położenie czasopism, dzienników itp. Na miejscu nie jest uważane za jego zajęcie.

9.6. Na miejscach do siedzenia nie wolno umieszczać zwierząt.

9.7. W przypadku braku miejsca do siedzenia, podróżnemu z ważnym dokumentem przewozu nie przysługuje zwrot należności za przejazd ani rekompensata z tego tytułu.

9.8. W pociągach uruchamianych przez przewoźnika nie prowadzi się rezerwacji miejsc do siedzenia.

10. Przewóz zorganizowanych grup.

10.1. W pociągach uruchamianych przez przewoźnika dopuszcza się możliwość przewozu grup zorganizowanych.

10.2. Przewozy grup zorganizowanych należy zgłaszać najpóźniej 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia podróży pod nr telefonu infolinii przewoźnika 601154937 – w przypadku braku zgłoszenia, istnieje możliwość nie zabrania grupy przez obsługę pociągu z powodu niewystarczającej ilości miejsca w składzie pociągu.

10.3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przejazdu grupowego z przyczyn technicznych lub niezależnych od przewoźnika.

10.4. Zgłoszenie przejazdu grupy zorganizowanej nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsc siedzących w składzie pociągu – przewoźnik nie prowadzi rezerwacji miejsc w wagonach.

10.5. Dla grupy zorganizowanej sprzedaje się bilet grupowy wg zasady:

Grupy powyżej 4 osób – wszystkie bilety liczone są jako bilety ulgowe. Istnieje możliwość wynajęcia pociągu dla grupy zorganizowanej na indywidualnych zasadach zamówienia.

11. Obsługa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

11.1. W pociągach przewoźnika stosuje się niedyskryminujące zasady dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

11.2. Przewoźnik zapewnia osobie niepełnosprawnej i osobie o ograniczonej sprawności ruchowej nieodpłatną pomoc w pociągu oraz podczas wsiadania i wysiadania, pod warunkiem powiadomienia o potrzebie udzielenia takiej pomocy danej osobie przynajmniej na 24 godzin przez planową godziną odjazdu pociągu z danej stacji.

11.3. Informację o dostępności, udogodnieniach i warunkach dostępu do pociągów przewoźnika oraz głoszenie potrzeby udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej można uzyskać:

a) pod nr telefonu infolinii przewoźnika 601154937

b) wysyłając zgłoszenie/zapytanie na adres e-mail: tmkwsekretariat@gmail.com

c) bezpośrednio u obsługi pociągu

11.4. Zgłoszenie o potrzebie udzielenia pomocy powinno zawierać informację na temat:

a) daty i godziny przejazdu

b) relacji przejazdu (stacja początkowa, stacja końcowa) z określeniem stacji, na której potrzebna jest pomoc

c) imię i nazwisko oraz kontaktowy nr telefonu osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia nie dokonuje sam zainteresowany

d) rodzaj niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej podróżnego

e) czy podróżny korzysta z wózka inwalidzkiego (w przypadku wózka z napędem należy podać wagę wózka i łączną wagę wózka z osobą) lub innego sprzętu ortopedycznego ułatwiającego poruszanie się

f) istotne okoliczności dotyczące zgłaszanego przejazdu (np. czy podróżny będzie posiadał bagaż ręczny)

g) czy w podróży będzie uczestniczyła osoba towarzysząca (opiekun) lub pies asystujący

11.5. Jeżeli z uwagi na istniejące bariery architektoniczne, przyczyny techniczne lub organizacyjne udzielenie pomocy na danej stacji jest niemożliwe, przewoźnik informuje o najbliższej stacji, na której jest możliwe udzielenie pomocy.

Rozdział 3

Zmiana od umowy przewozu

12. Zmiana umowy przewozu.

12.1. Zmiany umowy przewozu można dokonać na podstawie zakupionego biletu:

a) w pociągu – maksymalnie do 30 min od nabycia dokumentu przewozu u obsługi pociągu

b) przez strony internetowe www.waskotorowka.koszalin.pl lub www.epodroznik.pl – na drodze reklamacji Teroplan S.A. ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków e-mail: bilety@e-podroznik.pl tel. 12 399 44 10 (7:00 – 23:00)

12.2. Zmiana umowy przewozu w pociągu może dotyczyć:

a) terminu wyjazdu

b) stacji przeznaczenia

c) zakresu uprawnień do ulgi

d) ilości osób

13. Zwrot należności za niewykorzystane bilety.

13. 1. Zwrot należności za odpowiednio poświadczone bilety częściowo lub całkowicie niewykorzystane możliwy jest poprzez złożenie wniosku o zwrot w siedzibie przewoźnika, drogą  korespondencyjną lub pod adresem e-mail: tmkwsekretariat@gmail.com. Podstawą do przyznania zwrotu jest oryginał dokumentu przewozu.

13.2. Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety można uzyskać poprzez złożenie wniosku o zwrot w terminie 30 dni licząc od dnia ważności biletu – pod warunkiem zwrócenia przez podróżnego oryginału poświadczonego biletu.

13.3. Za całkowicie niewykorzystane bilety jednorazowe zwraca się zapłaconą należność, a w przypadku częściowego niewykorzystania różnicę między zapłaconą należnością, a należnością przypadającą za faktyczny przejazd. Od zwracanych należności potrąca się 15% odstępnego, jednak nie mniej niż 1 zł, z zastrzeżeniem ust. 4

13.4. Za całkowicie niewykorzystane bilety miesięczne zwraca się zapłaconą należność, a w przypadku częściowego niewykorzystania dokonuje się zwrotu zapłaconych należności proporcjonalnie do czasu jego wykorzystania:

a) zwrócony nie później niż 10-go dnia ważności – potrąca się 15% odstępnego

b) zwrócony nie później niż 20-go dnia ważności – potrąca się 30% odstępnego z zastrzeżeniem ust. 5.

13.5. Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli:

a) niewykorzystanie biletu nastąpiła z przyczyn leżących po stronie przewoźnika

b) dokonano zmian umowy przewozu w zakresie określonym w punkcie 12 Regulaminu.

14. Kontrola dokumentów przewozu.

14.1. Kontroli dokumentów przewozu w pociągu dokonują osoby upoważnione przez przewoźnika, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. Identyfikator zawiera następujące informacje:

a) nazwę przewoźnika

b) stanowisko oraz numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu

c) zdjęcie kontrolującego

d) zakres upoważnienia

e) zakres ważności

f) pieczęć i podpis wystawcy osoby legitymujące się identyfikatorem nie są obowiązane podawać podróżnemu swoich danych osobowych.

14.2. Podróżny w pociągu zobowiązany jest posiadać ważny dokument przewozu i wręczać go osobie upoważnionej do kontroli na każde żądanie. Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego albo imiennego zobowiązana jest, bez dodatkowego wezwania, okazywać i wręczać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu lub dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

14.3. TKKW zastrzega sobie prawo do zatrzymania biletu jednorazowego na przejazd / przewóz i wydania w zamian biletu zastępczego.

15. Podróżny bez ważnego dokumentu przewozu.

15.1. Za podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu uważa się podróżnego, który:

a) nie okazał i nie wręczył ważnego biletu na przejazd / przewóz

b) nie okazał i nie wręczył dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z bezpłatnego przejazdu

c) nie okazał i nie wręczył dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgowego przejazdu

d) okazał dokument przewozu lub dokument poświadczający do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu uznany za nieważny

e) okazał bilet, którego nie jest właścicielem

f) okazał bilet imienny, ale nie okazał dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości

g) okazał bilet imienny bez wypełnionych rubryk w części obowiązującej podróżnego (np. imię, nazwisko, nr dokumentu poświadczającego tożsamość właściciela)

h) przekroczył zakres uprawnień określonych na bilecie (np. odbywa przejazd dłuższą drogą lub poza stację przeznaczenia)

i) przewozi ze sobą w pociągu – bez odpowiedniego biletu na przewóz – bagaż ręczny, rower albo zwierzęta, za przewóz których taryfa przewiduje opłaty

15.2. Podróżny, o którym mowa w ust. 1 może w pociągu:

a) nabyć bilet zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami

b) dokonać formalności związanych ze zmianą umowy przewozu, na warunkach określonych w

15.3. Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu, mimo braku ważnego biletu, odmawia zapłacenia należności podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Rozdział 4

Warunki przewozu rzeczy i zwierząt zabieranych przez podróżnych

16. Przewóz rzeczy

16.1. Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu TKKW rzeczy i przewieźć je pod własnym nadzorem z wyłączeniem:

1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

2) rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu,

3) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.

16.2. Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

16.3. W razie ujawnienia podróżnego przewożącego rzeczy, których przewóz jest zabroniony, kierownik pociągu/konduktor lub osoba upoważniona do kontroli poświadcza wykorzystanie biletu na przejazd na części drogi przewozu i pobiera opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy wyłączonych z przewozu, ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r. (w razie odmowy zapłacenia należności – wystawia wezwanie). Na najbliższej stacji zatrzymania pociągu podróżny wraz z tymi rzeczami musi opuścić pociąg. Bilet na przejazd podlega zwrotowi, po potrąceniu 15% odstępnego.

16.4. Podróżny może przewozić rzeczy, których właściwości, zamkniecie, objętość i masa pozwalają na łatwe i niepowodujące ryzyka szkód przenoszenie i umieszczenie w przeznaczonych do tego miejscach.

16.5. Bagaż przewożony pod opieką podróżnego może być przeglądany/sprawdzany przez organa uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów i na zasadach w nich określonych.

17. Przewóz zwierząt domowych

17.1.W pociągach TKKW podróżny może pod swoją opieką przewozić zwierzęta domowe, jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu, z zachowaniem postanowień

17.2. Dla rozmieszczenia zwierząt przewożonych w odpowiednich opakowaniach, podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje. Podróżny jest zobowiązany nadzorować zabrane w podróż zwierzęta.

17.3. Przewóz psa (nie więcej niż jednego) pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że:
1) podróżny posiada ważny bilet z ceną zryczałtowaną na przewóz psa chyba, że jest on przewożony na zasadach określonych w ust. 1 oraz aktualne świadectwo szczepienia psa;
2) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Podróżny odpowiada za stan sanitarny miejsca w którym przewozi psa.

17.4. Zabrania się umieszczania zwierząt na miejscu do siedzenia. Zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju w pociągu, a szczególnie ciszy nocnej, w przeciwnym wypadku stosuje się przepisy ust. 5.

17.5. Jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie zwierzęcia, kierownik pociągu powinien wskazać podróżnemu inne miejsce.

17.6. Zgoda współpodróżnych nie jest wymagana w przypadku przewozu:
1) psów będących przewodnikami osób niewidomych,
2) psów asystujących osobom niepełnosprawnym,
3) psów służbowych z opiekunami.

17.7. Opłata za przewóz psa określona jest w Cenniku (Wykazie opłat). 

  Rozdział 5.
Tryb składania i terminy rozpatrywania reklamacji

18. Postanowienia ogólne

18.1 Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez przewoźnika są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane na zasadach ogólnych, przewidzianych w przepisach ustawy Prawo przewozowe i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.Nr 38, poz. 266).

18.2. Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację:
1) z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
2) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
3) gdy w związku z nie okazaniem w pociągu, może udowodnić, że w dniu przejazdu pociągiem przewoźnika posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego;

18.3. Reklamację składa się w formie pisemnej.

18.4. Reklamacja powinna zawierać:
1) datę sporządzenia reklamacji;
2) nazwę i adres przewoźnika;
3) imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
6) podpis osoby składającej reklamację.

18.5. Reklamacje w związku z wystawionymi wezwaniami do zapłaty, oprócz danych, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać serię i numer każdego wezwania do zapłaty.

18.6. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczące zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd/przewóz) oraz potwierdzone kopie (np. przez upoważnionego, wystawcę, notariusza) innych dokumentów (np. poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, biletu okresowego, lub dowodu wniesienia opłaty wskazanej w wezwaniu do zapłaty) związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

18.7. Reklamacje dotyczące odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt w tym również związane z wystawieniem w pociągu wezwania do zapłaty składa się na adres: Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej, ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin

18.8. Przewoźnik jest obowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą warunki, o których mowa w ust. 1 – 5.

18.9. W przypadku, gdy podróżny – z powodu utraty (kradzież/zagubienie) – nie posiada zarówno dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu, jak i dokumentu stwierdzającego tożsamość – dopuszcza się możliwość złożenia reklamacji na podstawie odpowiedniego zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia (np. ucznia, studenta, osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji), pod warunkiem dołączenia wydanego przez Policję lub wystawcę zaświadczenia o zgłoszeniu utraty ww. dokumentów w dniu przejazdu lub w innym terminie uniemożliwiającym wydanie nowych dokumentów.

18.10. Przepisy dotyczące reklamacji z tytułu przewozu osób mają zastosowanie również do przewozu roweru, rzeczy i żywych zwierząt przewożonych pod opieką podróżnego.

19. Terminy składania i rozpatrywania reklamacji

19.1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.

19.2. Reklamacje z tytułu zawarcia umowy przewozu lub sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wykonania usługi lub otrzymania wezwania do zapłaty. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się odpowiednio:
a. datę wpływu reklamacji do przewoźnika, potwierdzoną odciskiem datownika, w przypadku złożenia reklamacji w siedzibie lub w kasie Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej
 b. datę nadania przesyłki, w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej itp.

19.3. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w punkcie 18 podpunkt 1 – 5 Regulaminu, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej wzywają reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej uzupełnionej reklamacji (datę uzupełnienia braków formalnych ustala się odpowiednio w sposób określony w ust. 2 pkt. a i b).

19.4. Reklamacje, o których mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3.

19.5. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.

19.6. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

19.7. W przypadku złożenia odwołania przez podróżnego od nieuwzględnionej w całości lub w części reklamacji, przewoźnik w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania, może zmienić rozstrzygnięcie, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo, gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane.

19.8. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Wydane w tym postępowaniu orzeczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia.  

  Rozdział 6.

Tryb składania i termin rozpatrywania skarg w zakresie praw i obowiązków wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Ray z dnia 23.10.2007

20. Postanowienia ogólne Skargi z zakresu praw i obowiązków podróżnego wynikające z Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. pasażer może złożyć osobiście w sekretariacie lub w dowolnej kasie biletowej Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej albo przesłać na adres: Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej ul. Kolejowa 4, 75-108 Koszalin. Skargę składa się w formie pisemnej i powinna ona zawierać:
1) datę,
2) dane adresata,
3) dane nadawcy,
4) treść skargi,
5) podpis osoby składającej skargę.

21. Termin składania i rozpatrywania skarg Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej skargi z zakresu praw i obowiązków podróżnego rozpatrują i udzielają pisemnej odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania, lub w uzasadnionych przypadkach informują pasażera o wydłużeniu tego terminu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty złożenia skargi.